Dokumenty

Užitečné dokumenty

V této sekci naleznete důležíté dokumenty, které se týkají klubové činnosti, a další zajímavé soubory ke stažení, jako pravidla softbalu atd.

Příspěvky a brigády

(Výňatek z předpisu pro platby a odměny ve znění úpravy schválené VR dne 31. ledna 2022. Údaje o přesných finančních částkách k dispozici u hospodáře/ky, popř. prezidenta SK.)
Výše ročního členského příspěvku

  • pro hráče ve věku 19 let a starší činí 3.000,-Kč;
  • pro hráče ve věku od 7 do 18 let včetně činí 2.000,- Kč
  • pro hráče do 6 let včetně činí 100,- Kč;
  • pro členy, kteří nespadají pod žádný z bodů (a) až (d) toho odstavce (tj. nehrající členy) činí 100,-Kč.

Příspěvky se hradí bezhotovostním převodem či vkladem hotovosti na číslo účtu 194 810 350/0300 u Poštovní spořitelny, přičemž variabilní symbol je vždy osmimístný a je tvořen rokem, měsícem a dnem narození (např. datum narození 9. 2. 1981 = variabilní symbol č. 19810209).
Příspěvky se platí nadvakrát. Za první pololetí (období srpen až leden) jsou příspěvky (resp. jedna polovina z celkové výše ročních členských příspěvků) splatné nejpozději k 31. říjnu toho roku, ve kterém 1. pololetí začalo běžet. Za druhé pololetí (období únor až červenec) jsou příspěvky (resp. jedna polovina z celkové výše ročních členských příspěvků) splatné nejpozději k 31. březnu téhož roku.
Úlevy od placení příspěvků, sankce za pozdní úhradu a další jsou detailně popsány v předpisu SK Pegas Sedlčany, z.s. č. 1 pro platby a odměny.

Obecná ustanovení o brigádách
Povinnost podílet se na chodu klubu se vztahuje na všechny aktivní hráče a hráčky klubu od 13 let včetně. Brigádnické hodiny je nutné odpracovat za každé pololetí samostatně.

  • hráče a hráčky ve věku 19 let a starší činí 8 hodin, z toho minimálně 4 hodiny prací při správě areálu (údržba, opravy atd.) a minimálně 4 hodiny na organizační činnosti při akcích pořádaných klubem (turnaje, nábory atd.);
  • hráče a hráčky ve věku 7 až 18 let včetně činí 4 hodiny, přičemž není rozhodné, zda svou povinnost tito hráči a hráčky splní prací při správě areálu (údržba, opravy atd.) či organizační činností při akcích pořádaných klubem (turnaje, nábory atd.).

Za hráče mohou brigádnické hodiny odpracovat rodinní příslušníci. Brigády vyhlašují trenéři, příp. člen VR. Hráči si stav odpracovaných brigád mohou kontrolovat na: http://www.pegas.sedlcany.cz/

Podrobnější informace k brigádám, sankce za neodpracované brigády a další jsou detailně popsány v předpisu SK Pegas Sedlčany, z.s. č. 1 pro platby a odměny.